Sfeerfoto_TP.jpg

Contact

Bezoekadres:
Nijmeegseweg 40
5916 PT Venlo

Postadres:
Postbus 827
5900 AV Venlo

T 088 - 033 02 44

E info@oceanbv.nu

Klik hier om uw route te berekenen!

Algemene voorwaarden

Van: Ocean AmbulanceZorg Limburg-Noord B.V. gevestigd te Venlo.

Artikel 1 Definities
De hierna genoemde termen worden in deze algemene voorwaarden in de volgende betekenis gehanteerd: 

Opdrachtnemer:  de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Ocean AmbulanceZorg Limburg-Noord B.V. 

Opdrachtgever: de opdrachtgever van opdrachtnemer. 

Overeenkomst/opdracht: de overeenkomst tot dienstverlening. Deze kan bestaan uit cursus-, opleidings- of trainingstrajecten, medische ondersteuning bij evenementen en het verzorgen van vervoer in het kader van repatriëring. 

Cursusovereenkomst: overeenkomst tot het volgen van één individuele cursus.

Cursist: de natuurlijke persoon die de cursusovereenkomst is aangegaan of die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.

Cursus: bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

Artikel 2 Toepasselijkheid 
1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten  waarbij opdrachtnemer partij is, daaronder begrepen iedere  vervolgopdracht  of  gewijzigde  of  aanvullende  opdracht,  één  en  ander  voor  zover  van  deze  voorwaarden  niet  door  partijen  bij  overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
2.  De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever, onder welke benaming ook en onafhankelijk van het moment dat hierop een beroep wordt gedaan, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en uitgesloten.
3.  Deze  algemene  voorwaarden  zijn  ook  van  toepassing  op  alle  overeenkomsten  met  opdrachtnemer  waarbij  opdrachtnemer  voor  de  uitvoering  van  de overeenkomst gebruik maakt van de diensten en inzet van derden.
4.  Niet  alleen  opdrachtnemer,  maar  ook  (rechts)personen  –zowel  zij  die  op  enigerlei  wijze  aan  opdrachtnemer  zijn  verbonden  als  ook  derden  –  die  bij  de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.  
5.  Ingeval één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. In dat geval zullen opdrachtnemer en opdrachtgever met elkaar in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 
6.  Indien één of meerdere van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of komen met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Voor wat betreft enige ongeldige bepaling worden partijen geacht datgene te zijn overeengekomen wat wettelijk geoorloofd is en wat de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 
1.  Alle aanbiedingen en offertes van opdrachtgever zijn vrijblijvend, en exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 
2.  Een  aanbieding  of  offerte  van  opdrachtnemer  is  geldig  gedurende  de  in  de  aanbieding  of  offerte  genoemde  termijn.  Opdrachtnemer  is  slechts  aan  een aanbieding of offerte gebonden indien de opdrachtgever deze binnen de in de aanbieding of offerte genoemde termijn ongewijzigd en volledig schriftelijk heeft aanvaard en opdrachtnemer deze schriftelijke bevestiging ook binnen voornoemde termijn heeft ontvangen.
4.  Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. Opdrachtnemer is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.
5.  Een door opdrachtnemer gemaakte aanbieding of offerte geldt niet (automatisch) voor toekomstige opdrachten. 

Artikel 4 Contractduur  en uitvoeringstermijn 
1.  Tenzij  partijen  bij  overeenkomst  uitdrukkelijk  schriftelijk  anders  zijn  overeengekomen,  wordt  de  overeenkomst  tussen  opdrachtnemer  en  opdrachtgever aangegaan voor de in de overeenkomst benoemde bepaalde tijd of duur van het evenement.
2.  De  voor  de  werkzaamheden  overeengekomen  uitvoeringstermijnen  zijn  nimmer  fataal,  zodat  bij  overschrijding  van  een  uitvoeringstermijn  opdrachtnemer schriftelijk in gebreke dient te worden gesteld.
3.  Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.  Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 
Artikel 5 Uitvoering, reclame, teruggave ter beschikking gestelde zaken
1.  De overeenkomst wordt door opdrachtnemer naar beste kunnen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en de op het moment van uitvoering van de overeenkomst bekende stand der wetenschap uitgevoerd.
2.  Opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens die voor uitvoering noodzakelijk zijn tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt, zowel de gegevens waarvan opdrachtnemer heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, als de gegevens waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
3.  Indien opdrachtgever de in lid 2 bedoelde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer verstrekt, is opdrachtnemer bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. De als gevolg hiervan ontstane extra kosten komen voor rekening van opdrachtgever. 
4.  Opdrachtgever draagt er zorg voor  dat de redelijkerwijs in het kader van de uitvoering van de overeenkomst op locatie benodigde faciliteiten,  zoals door opdrachtnemer aangegeven, kosteloos aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
5.  Een reclame met betrekking tot de uitvoering van de opdracht of een met de opdracht samenhangende administratieve procedure dient de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de opdracht en deze te richten aan de directeur van opdrachtnemer. 
6.  Indien opdrachtnemer met het oog op de uitvoering van de overeenkomst zaken aan opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, is
opdrachtgever  gehouden  het  geleverde  binnen  14  dagen  in  oorspronkelijke  staat,  vrij  van  gebreken  en  volledig  te  retourneren.
Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
7.  Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de ter beschikking gestelde
zaken veilig te stellen.
8.  Indien  opdrachtgever,  om  welke  reden  ook,  na  daartoe  te  zijn  aangemaand,  alsnog  in  gebreke  blijft  met  de  onder  lid  5  genoemde  verplichting,  heeft opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.
9.  Indien  derden  beslag  leggen  ter  beschikking  gestelde  zaken  dan  wel  rechten  daarop  willen  vestigen  of  doen  gelden,  dan  is  opdrachtgever  verplicht  om opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 6 Tussentijdse wijziging 
1.  Indien  tijdens  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  mocht  blijken  dat  voor  een  behoorlijke  uitvoering  wijziging  of  aanvulling  van  de  te  verrichten werkzaamheden  qua  aard,  omvang  of  tijdsduur  noodzakelijk  is,  zullen  partijen  hierover  zo  tijdig  mogelijk  met  elkaar  in  overleg  treden  en  de  inhoud  en eventuele  financiële  consequenties  hiervan  zoveel  als  mogelijk  voorafgaand  aan  de  uitvoering  van  de  uit  de  wijziging  of  aanvulling  voortvloeiende werkzaamheden uitdrukkelijk schriftelijk vastleggen. Opdrachtnemer draagt er in ieder geval zorg voor dat eventuele financiële consequenties zo spoedig als mogelijk aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. 
2.  Wijziging  van  of  aanvulling  op  de  overeenkomst  door  opdrachtgever  bindt  opdrachtnemer  slechts  voor  zover  opdrachtnemer  deze  wijziging  of  aanvulling uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard, dan wel door uitvoering te geven aan deze wijziging of aanvulling blijk heeft gegeven deze te hebben aanvaard. 
3.  Meerkosten als gevolg van een overeengekomen wijziging of aanvulling van de te verrichten werkzaamheden komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij de overeengekomen wijziging of aanvulling voortvloeit uit feiten en omstandigheden die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. 

Artikel 7 Honorarium, prijzen en kosten
1.  De  door  opdrachtnemer  in  verband  met  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  te  maken  kosten,  zoals  bijvoorbeeld  onkostenvergoedingen  in  verband  met voeding en reiskosten, komen voor rekening van opdrachtgever en worden door opdrachtnemer  bij opdrachtgever in rekening gebracht.
2.  De bij overeenkomst overeengekomen vergoedingen, te weten vast honorarium, uurtarief en/of kostenvergoeding(en), worden door opdrachtnemer verhoogd, indien en voor zover opdrachtnemer aannemelijk kan maken dat zich tussen het moment van uitbrengen van de offerte en moment van levering onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan waarmee door opdrachtnemer bij de vaststelling van het honorarium, uurtarief en/of de kostenvergoeding(en) geen rekening  is  gehouden  of  kon  worden  gehouden,  zoals  stijging  van  lonen  of  (onkosten)vergoedingen  of  anderszins  ontstane  stijging  van  kosten  die  door opdrachtnemer zijn verdisconteerd in het vastgestelde honorarium, uurtarief of de kostenvergoeding(en).  
3.  Opdrachtnemer is ook gerechtigd het overeengekomen honorarium te verhogen indien en voor zover tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen hoeveelheid werkzaamheden, dan wel door opdrachtnemer bij het aangaan van de overeenkomst verwachte hoeveelheid werkzaamheden in zodanige mate onjuist/onvoldoende is ingeschat, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden verwacht dat zij de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het bij overeenkomst overeengekomen honorarium. Vorenstaande geldt alleen indien de onjuiste /onvoldoende inschatting niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer. 
4.  Ingeval van toepasselijkheid van lid 4 en 5 maakt opdrachtnemer de voorgenomen verhoging van het honorarium, uurtarief of kostenvergoeding schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar en verstrekt hierbij een gespecificeerde opgave van de omvang van de verhoging(en) en de datum waarop deze zal / zullen ingaan. 
5.  Indien  opdrachtgever  de  door  opdrachtnemer  kenbaar  gemaakte  verhoging  niet  aanvaardt,  is  opdrachtgever  gerechtigd  de  overeenkomst  binnen  zeven werkdagen  na  bedoelde  kennisgeving  van  opdrachtnemer  schriftelijk  op  te  zeggen,  dan wel  de  opdracht  te  annuleren  tegen  de  in  bedoelde  kennisgeving genoemde datum waarop de verhoging in werking zou treden. 
6.  Ingeval  van  een  verhoging  van  het  honorarium,  uurtarief  of  de  kostenvergoeding  is  opdrachtgever  gerechtigd  de  overeenkomst  te  ontbinden  indien  het honorarium, uurtarief of de kostenvergoeding wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging van het honorarium, uurtarief of de kostenvergoeding meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid op grond van de wet. 

Artikel 8 Betaling, betalingstermijn, verzuim, incasso en gerechtelijke kosten
1.  Betaling van het door opdrachtnemer aan opdrachtgever gefactureerde bedrag dient in de door opdrachtnemer aangegeven valuta plaats te vinden binnen 14 dagen  na  factuurdatum  door  overmaking  van  het  bedrag  op  het  door  opdrachtnemer  aangegeven  bank/girorekening  o.v.v.  het  factuurnummer,  tenzij  bij overeenkomst uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.   Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan de directeur van opdrachtnemer.
3.  Bij  overschrijding  van  voornoemde  betalingstermijn  is  opdrachtgever  van  rechtswege  in  verzuim  zonder  dat  voorafgaande  ingebrekestelling  nodig  is  en  is opdrachtgever  vanaf  dat  moment  tot  het  moment  van  voldoening  van het  volledige  opeisbare  bedrag  aan  opdrachtnemer  wegens  renteverlies  een  rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
4.  Opdrachtgever komt geen recht toe van verrekening. 
5.  Betalingen  strekken  steeds  eerst  ter  voldoening  van  verschuldigde  kosten,  daarna  ter  voldoening  van  rente  en  vervolgens  ter  voldoening  van  opeisbare facturen in de volgorde van hun ouderdom, ook al geeft de opdrachtgever aan dat zijn betaling betrekking heeft op andere facturen en/of schulden.
7.   Indien  opdrachtgever  in  verzuim  als  bedoeld  in  lid  3  komen  alle  redelijke  kosten  ter  verkrijging  van  voldoening  buiten  rechte  voor  zijn  rekening,  waarbij opdrachtgever in ieder geval buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, met een minimum van EUR 50 per onbetaald gebleven factuur. Indien opdrachtnemer hogere incassokosten heeft gemaakt welke ook redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor rekening van opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten maar zullen integraal voor rekening van opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. 
 
Artikel 9 Annulering cursus; verhindering en vervanging cursist
1.  Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een cursus is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven , onder
voldoening van annuleringskosten.
 2.  Bij annulering door opdrachtgever tot vier weken voor de eerste cursusdag wordt € 30, - (excl. BTW) als annuleringskosten in
rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier weken tot één week voor de eerste cursusdag wordt 50% van het verschuldigde
cursusbedrag als annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen één week voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het al betaalde bedrag.
3.   Annulering door de opdrachtgever van een cursusovereenkomst na aanvang van de cursus is niet mogelijk. 
4.  Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk één week voor de eerste cursusdag wordt aangemeld bij opdrachtnemer. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
5.  Een verhinderde cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op een andere datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad €19,50 excl. BTW in rekening gebracht. Bij overboeking binnen één week voor de eerste cursusdag bedragen deze kosten 25% van de cursusprijs, met een minimum van € 19,50 excl. BTW.
6.  Een cursusdagdeel kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing op verzoek van opdrachtgever korter dan vier weken - en langer dan één week - voor datum wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen één week voor de afgesproken datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Deze vergoedingen zijn verschuldigd naast het reeds verschuldigde volledige cursusbedrag.
7.  Opdrachtnemer behoud zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie dagen voor de eerste cursusdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Opdrachtnemer zal in dat geval het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt opdrachtnemer opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet terugbetaald. 

Artikel 10 Opzegging
1.  Onverlet bovenstaande zijn opdrachtnemer en opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te allen tijde schriftelijk per brief, telefax of per e-mail op te zeggen.
2.  Indien de overeenkomst door opdrachtgever wordt opgezegd, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege de daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij de opzegging voortvloeit uit feiten en omstandigheden die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Opdrachtgever blijft te allen tijde gehouden de facturen voor de tot dan toe door of vanwege opdrachtnemer verrichte werkzaamheden tijdig en volledig te voldoen. 
3.  Indien de overeenkomst door opdrachtnemer wordt opgezegd, zal opdrachtnemer zorgdragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging voortvloeit uit feiten en omstandigheden die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen. Voor zover opdrachtnemer in verband met voornoemde overdracht extra kosten (heeft) moet maken komen deze voor rekening van opdrachtgever. 

Artikel11 Opschorting en ontbinding
1.  Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 
a)  opdrachtgever  de  verplichtingen  uit  de  overeenkomst  niet  of  niet  volledig  nakomt;  of  indien  na  het  sluiten  van  de  overeenkomst  aan
opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
b)  door  vertraging  aan  de  zijde  van  opdrachtgever  niet  langer  van  opdrachtnemer  kan  worden  gevergd  dat  hij  de  overeenkomst  tegen  de
oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
c)  opdrachtgever  bij  het  sluiten  van  de  overeenkomst  verzocht  is  zekerheid  te  stellen  voor  de  voldoening  van  zijn  verplichtingen  uit  de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
2.  Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3.  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.  Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.  Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6.  In geval van liquidatie, (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven  -  ten  laste  van  de  opdrachtgever,  van  schuldsanering  of  een  andere  omstandigheid  waardoor  de  opdrachtgever  niet  langer  vrijelijk  over  zijn vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever  zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Garantie, onderzoek en reclames
1.  De door opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden bij normaal gebruik in Nederland. Deze garantie wordt uitsluitend verleend ten aanzien van te leveren zaken die bestemd zijn voor normaal gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opdrachtnemer kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2.  De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden tenzij het een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd. In dat geval wordt de verstrekte garantie beperkt tot de garantie en garantietermijn die door de producent van de zaak wordt verleend, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden. 
3.  De garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de zaak of
gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door derden. 
4.  De garantie komt ook te vervallen wanneer, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, de opdrachtgever of derden aan
de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die
daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. 
5.  De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
6.  De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld
respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het
geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen uiterlijk twee maanden na ontdekking schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
7.  Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
8.  Indien van een gebrek later dan de in lid 2 vermelde garantietermijn melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
9.   Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan opdrachtnemer te verschaffen, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
10.  Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1.  Indien  zich  bij  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  onverhoopt  een  gebeurtenis  –  waaronder  ook  een  nalaten  begrepen  wordt  –  voordoet,  die  tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt  zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door opdrachtnemer gesloten aansprakelijkheidsverzekering  aanspraak  geeft,  vermeerderd  met  het  eigen  risico  dat  opdrachtnemer  onder  die  aansprakelijkheidsverzekering  draagt. Vorenstaande  geldt  eveneens  indien  door  of  in  verband  met  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  of  anderszins  schade  aan  personen  of  zaken  wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijkheid draagt.
2.  De in lid 1 omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt eveneens bij het niet deugdelijk functioneren van door opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zonder uitzonderingen. 
3.  Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden, wordt de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door de derde gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de derde onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt. 
4.  Opdrachtnemer  is  nimmer  aansprakelijk  voor  indirecte  schade,  daaronder  begrepen  gevolgschade,  gederfde  winst,  gemiste  besparingen  en  schade  door bedrijfsstagnatie.
5.  Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit door opdrachtgever niet tijdig, onjuist en/of onvolledig aan opdrachtnemer verstrekte gegevens op grond van artikel 5 leden 2 en 3, waarvan de onjuistheid en/of onvolledigheid niet voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn, is uitdrukkelijk uitgesloten. Opdrachtnemer wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor eventuele aanspraken van derden van welke aard dan ook, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 14 Vrijwaringen
1.  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 
2.  Indien  opdrachtgever  aan  opdrachtnemer  informatiedragers,  elektronische  bestanden  of  software  etc.  verstrekt,  garandeert  opdrachtgever  dat  de informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. vrij zijn van virussen en defecten. 

Artikel 15 Intellectuele eigendom
1.  Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet. 
2.  Alle  door  opdrachtnemer  verstrekte  stukken,  zoals  rapporten,  adviezen,  overeenkomsten,  ontwerpen,  schetsen,  tekeningen,  software  etc.,  zijn  uitsluitend bestemd  om  te  worden  gebruikt  door  de  opdrachtgever  in  het  kader  van  de  voorbereiding  en  uitvoering  van  de  tussen  partijen  tot  stand  gekomen overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 
3.  Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 16 Overmacht
1.  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.  2.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3.  Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert,
intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen. 
4.  Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
5.  Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen  nakomen,  en  aan  het  nagekomen  respectievelijk  na  te  komen  gedeelte  zelfstandige  waarde  toekomt,  is  opdrachtnemer  gerechtigd  om  het  reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 17 Geheimhouding
1.  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst  van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2.  Indien,  op  grond  van  een  wettelijke  bepaling  of  een  rechterlijke  uitspraak,  opdrachtnemer  gehouden  is  vertrouwelijke  informatie  aan  door  de  wet  of  de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

Artikel 18 Geschillen, toepasselijk recht
1.  De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
2.  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
3.  Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1.  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo. Op eerste verzoek van opdrachtgever wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden aan opdrachtgever toegezonden.
2.  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden. In voorkomend geval kan de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met opdrachtgever van toepassing zijn.
3.  De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.