Sfeerfoto_TP.jpg

Contact

Bezoekadres:
Olivier van Noortweg 7
5928 LX Venlo

Postadres:
Postbus 827
5900 AV Venlo

T 088 - 033 02 44

E info@oceanbv.nuKlik hier om uw route te berekenen!

Klachten

De medewerkers van OCEAN AmbulanceZorg Limburg-Noord BV proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. Het is belangrijk om dan uw klacht of opmerking kenbaar te maken.
Door uw opmerking of klacht te bespreken kan u mogelijk genoegdoening geboden worden. Indien nodig zal ook onze werkwijze aangepast worden. De kwaliteit van OCEAN AmbulanceZorg Limburg-Noord BV wordt daarmee verbeterd.


Wat kunt u doen?
Het beste is om uw klacht eerst te bespreken met degene die de klacht heeft veroorzaakt of met degene die in eerste instantie voor een oplossing kan zorgen. Meestal is dat degene waarmee u contact heeft gehad voor een vraag of advies. Bent u niet tevreden over het resultaat of wilt u liever niet met de betreffende medewerker praten, dan kunt u een afspraak maken met de directie. Wanneer dit ook geen bevredigend resultaat oplevert of wanneer u ook dit gesprek niet wenst, kunt u een schriftelijke klacht voorleggen aan de klachtencommissie.

Wie kan een klacht indienen?
Iedereen die gebruik maakt van de dienstverlening van OCEAN AmbulanceZorg Limburg-Noord BV kan een klacht indienen. U kunt bij ons alleen klachten indienen die gaan over zaken die met onze organisatie te maken hebben.

Hoe werkt de klachtenregeling?
AmbulanceZorg Limburg-Noord kent een klachtenregeling gebaseerd op de Wet klachtrecht Zorginstellingen. Bij een klacht neemt de klachtencommissie een besluit over de gegrondheid van de klacht. Hierbij geldt dat de grond van de klacht binnen een termijn van twee jaar moet hebben plaatsgevonden. De schriftelijke klacht moet worden ingediend bij de klachtencommissie van onze organisatie. Binnen een week krijgt u een ontvangstbevestiging en wordt u medegedeeld welke procedure bij de behandeling van de klacht zal worden gevolgd. U krijgt als klager de gelegenheid uw klacht mondeling of schriftelijk toe te lichten. Ook de aangeklaagde(n) en eventueel andere betrokkenen krijgen de gelegenheid hun visie te geven. De klachtencommissie, bestaande uit drie onafhankelijke leden en drie leden uit de eigen organisatie, geeft na het onderzoek een oordeel over de gegrondheid van uw klacht en een advies ter afhandeling. Ook kan zij aanbevelingen doen tot het treffen van maatregelen. Van het oordeel van de commissie krijgen alle betrokkenen schriftelijk bericht. De procedure dient, in principe, binnen twee maanden te zijn afgerond.

Wat valt niet onder de klachtenregeling?
De klachtencommissie neemt geen schadeclaims in behandeling en doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid. De commissie behandelt (verder) geen klachten die al (eerder of alsnog) door de burgerlijke of strafrechter of het tuchtcollege is/zijn/worden beoordeeld. Klachten die voortvloeien uit het niet naleven van, of in strijd handelen met de bepalingen ingevolge de Wet Persoonsregistraties, worden verwezen naar de in deze wet genoemde rechtsgangen (onder meer de Registratiekamer).

Kosten
Behandeling van klachten door de klachtencommissie is gratis. De kosten van eventuele rechtshulp aan de klager zijn voor rekening van de klager.

Privacy
Voor het opvragen of inzien van informatie met betrekking tot uw klacht wordt uw toestemming gevraagd. De leden van de klachtencommissie en andere bij de procedure betrokkenen hebben een geheimhoudingsplicht. Tevens is het privacyreglement van AmbulanceZorg Limburg-Noord van toepassing.

U kunt uw schriftelijke klacht/opmerking richten aan:
OCEAN AmbulanceZorg Limburg-Noord
t.a.v. de klachtencommissie
Postbus 827
5900 AV Venlo